"สำนักงานพระสอนศีลธรรม ติดตามและประเมินผลการสอนของพระสอนศีลธรรมในแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา"

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการติดตามและประเมินผลการสอนพระสอนศีลธรรมในแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้ลงพื้นที่ใน 4 จังหวัด (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) เป็นจำนวน 20 แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา โดยได้เริ่มการลงพื้นที่ปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 2 -31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจพระสอนศีลธรรมในแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาและรับทราบปัญหาเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการสอนของพระสอนศีลธรรมในแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาจากผู้บริหารสถานศึกษา