"โครงการพระสอนศีลธรรมฯ มมร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาสำหรับพระสอนศีลธรรม"

โครงการพระสอนศีลธรรมในแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาพระสอนศีลธรรมในแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา (Clinic Data Base) เพื่อช่วยให้พระสอนศีลธรรมในแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาท่ี่ยังขาดความเข้าใจในการใช้แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาในการพิมพ์แบบรายงานการปฏิบัติการสอนและใช้ระบบฐานแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาเพือให้พระสอนสามารถใช้งานระบบฐานแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาได้อย่างมีปีระสิทธิภาพและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นอีกด้วย ในการอบรมครั้งนี้รับจำนวนจำกัด 50 รูป เท่านั้น !!!!!! ซึ่งกำหนดการจัดโครงการอบรม มีแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาชั้น 2 อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดตามกำหนดการ และใบตอบรับในการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้