"ประกาศเรื่องการส่งแบบรายงานในระบบฐานแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา"

!!! ประกาศ !!!

โครงการพระสอนศีลในโรงเรีย นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอประกาศแจ้งให้ทราบ พระสอนศีลธรรมในแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาในสังกัด ส่วนกลาง วิทยาเขตล้าน วิทยาเขตอีสาน และวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ให้ส่งแบบรายงานการสอนด้วยระบบฐานแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา (Data Base) ตั้งแต่เดือน มกราคม 2560 เป็นต้นไป จึงประกาศมาเพื่อทราบ!!!!!! 

ท่านสามารถเข้าสูระบบ ได้ที่ e-mms.mbu.ac.th หรือ แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาได้ที่ 02-444-6000 ต่อ 1095 ,มือถือ 061-850-0003 ศรัณย์ ท้าวมิตร ผู้ดูแลระบบฐานแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลาโครงการพระสอนศีลธรรมในแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา|อาวุธเกมยิงปลา มมร